LỚP CỐ VẤN - QTKD K41 (KT1522A2)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT LỚP CỐ VẤN

>> Bảng điểm tổng hợp của lớp HK 1 2016 - 2017 <<XEM TẠI ĐÂY>> 

>> Bảng điểm tổng hợp của lớp HK 1 2015 - 2016 <<XEM TẠI ĐÂY>>

>> Thông báo cấp giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên khóa 41 <<XEM THÔNG BÁO>> <<XEM MẪU ĐƠN>> 

>> Chương trình đào tạo ngành QTKD <<XEM TẠI ĐÂY>>

>> Qui chế học vụ áp dụng từ năm 2014 <<XEM TẠI ĐÂY>>