STT

  Nhóm

 Ngày thi

 Giờ

 Phòng

  Điểm chi tiết

1

Chiều 4

03/05/2017

13h30

105/B1

XEM TẠI ĐÂY

2

Sáng 5

04/05/2017

7h30

105/C1

XEM TẠI ĐÂY

3

Chiều 5

04/05/2017

15h00

101/DB

XEM TẠI ĐÂY

4

Sáng 6

05/05/2017

08h50

207/B1

XEM TẠI ĐÂY

5

Chiều 6

05/05/2017

13h30

102/KL

XEM TẠI ĐÂY