ĐIỂM THI CUỐI KỲ QUẢN TRỊ HỌC
                                                                --------o0o--------

Để xem điểm thi, các bạn làm theo thứ tự:

1. Chọn đúng lớp của mình thi

2. Bấm tổ hợp Ctrl + F rồi gõ thứ tự trong phòng thi

(Số thứ tự SV gõ 3 số, VD: SV có số thứ tự là 7 thì gõ tìm 007).

NHÓM SÁNG 5 – P305/C2

ĐIỂM BÀI THI   <<XEM TẠI ĐÂY>>  
LỊCH THI  <<XEM TẠI ĐÂY>> 

ĐIỂM BÁO CÁO NHÓM <<VÀO ĐÂY>>


NHÓM CHIỀU 5 – P101/DB
ĐIỂM BÀI THI   <<XEM TẠI ĐÂY>>  
LỊCH THI  <<XEM TẠI ĐÂY>>

ĐIỂM BÁO CÁO NHÓM <<VÀO ĐÂY>>

NHÓM CHIỀU 6 – P106/A3

ĐIỂM BÀI THI   <<XEM TẠI ĐÂY>>  
LỊCH THI  <<XEM TẠI ĐÂY>>

ĐIỂM BÁO CÁO NHÓM <<VÀO ĐÂY>>