>> MIS


HỆ THỐNG THÔNG TIN - MIS

>> Bài giảng QT hệ thống thông tin doanh nghiệp <<Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4>> (20/6/2015) 

>> Điểm giữa kỳ học phần Quản trị hệ thống thông tin (Nhóm 3) - Trường Đại học An Giang <<XEM TẠI ĐÂY>>

>> Điểm giữa kỳ chính thức học phần Quản trị hệ thống thông tin (nhóm 2) - Trường Đại học An Giang <<XEM TẠI ĐÂY>> 

>> Bài giảng HTTT  

>> Chiến lược tham khảo