QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN BÀI TẬP NHÓM
(Lớp Nông học + Công nghệ sinh học + Công nghệ thực phẩm)

NỘI DUNG:
1. Mỗi nhóm tiến hành Phỏng vấn tối thiểu 2 Công ty. BẢNG CÂU HỎI <<DOWNOAD TẠI ĐÂY>>

2. Nội dung trình bày:  Mô tả lại thông tin từ các bảng câu hỏi thu thập (Mô tả tương ứng với từng câu hỏi)

TRÌNH BÀY:
- Từ 2 - 3 trang A4
- Nộp bài phải nộp kèm các BẢNG CÂU HỎI
- Ghi phần trăm tham gia nhóm của các bạn trong nhóm

HẠN NỘP BÀI: Đến hết ngày 07/10/2017. Nhóm trưởng đại diện nộp qua email GV: dcthanh@ctu.edu.vn (Bài làm nhóm nộp file word + Bảng câu hỏi nhóm chụp hình)

Điểm khuyến khích thêm nếu nhóm:
- Phỏng vấn được nhiều hơn số doanh nghiệp tối thiểu qui định
- Đối tượng phỏng vấn là các nhà quản lý doanh nghiệp
- Viết báo cáo tốt (Trình bày văn bản, câu chữ, hình thức ...)

Mọi thắc mắc SV liên hệ GV qua điện thoại: 0986 448733


ĉ
Dinh Cong Thanh,
22:43, 24 thg 9, 2017
Comments