>> Quản trị học

  • Bài giảng Quản trị học
  • Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
  • Chiến lược ăn xin của người ăn mày
  • Đắc nhân tâm 1 (Người dịch: Nguyễn Hiến Lê)
  • Đắc nhân tâm 2 (Tác giả: Dale Carnegie, Người dịch: Nguyễn Hiến Lê)
  • Comments