Quản trị Kinh doanh K37

THÔNG TIN LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH K37
- Lớp Trưởng: Thạch Niệm (Điện thoại: 0165.897.4036)
- Phó học tập: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Điện thoại: 0168.304.8692)
- Phó phong trào: Nguyễn Thị Phương Linh (Điện thoại: 0163.630.3369)
- Phó đời sống: Đoàn Thị Thiên Trang (Điện thoại: 0127.599.4479)