>> Quản trị học


ĐÁP ÁN QUẢN TRỊ HỌC, HK2 2016 - 2017

NHÓM: CHIỀU THỨ 4 – HỌC PHÒNG 105/B1

Đáp án mã đề: 160

       01. B; 02. A; 03. D; 04. B; 05. C; 06. C; 07. B; 08. C; 09. A; 10. C; 11. D; 12. C; 13. C; 14. D; 15. B;

       16. D; 17. A; 18. D; 19. A; 20. D; 21. C; 22. A; 23. D; 24. B; 25. D; 26. B; 27. A; 28. B; 29. A; 30. A;

       31. B; 32. C; 33. C; 34. A; 35. A; 36. C; 37. A; 38. D; 39. B; 40. C; 41. B; 42. B; 43. D; 44. B; 45. D;

 Đáp án mã đề: 194

       01. C; 02. D; 03. B; 04. D; 05. B; 06. C; 07. C; 08. D; 09. B; 10. A; 11. A; 12. B; 13. D; 14. D; 15. C;

       16. B; 17. A; 18. B; 19. A; 20. C; 21. B; 22. B; 23. A; 24. A; 25. D; 26. C; 27. A; 28. A; 29. C; 30. C;

       31. D; 32. B; 33. A; 34. C; 35. D; 36. D; 37. A; 38. C; 39. D; 40. C; 41. B; 42. B; 43. D; 44. B; 45. A;


NHÓM: SÁNG THỨ 5 – HỌC PHÒNG 105/C1

 Đáp án mã đề: 228

       01. C; 02. A; 03. D; 04. B; 05. B; 06. C; 07. C; 08. B; 09. D; 10. D; 11. C; 12. A; 13. B; 14. B; 15. C;

       16. A; 17. D; 18. B; 19. A; 20. C; 21. C; 22. D; 23. D; 24. A; 25. A; 26. A; 27. D; 28. C; 29. A; 30. A;

       31. B; 32. B; 33. A; 34. B; 35. D; 36. C; 37. D; 38. B; 39. B; 40. B; 41. A; 42. D; 43. C; 44. C; 45. D;

 Đáp án mã đề: 262

       01. B; 02. A; 03. D; 04. B; 05. B; 06. B; 07. A; 08. C; 09. A; 10. D; 11. A; 12. B; 13. D; 14. A; 15. C;

       16. C; 17. B; 18. B; 19. B; 20. A; 21. C; 22. B; 23. D; 24. C; 25. A; 26. A; 27. C; 28. C; 29. B; 30. C;

       31. B; 32. D; 33. A; 34. D; 35. B; 36. A; 37. A; 38. C; 39. D; 40. C; 41. D; 42. C; 43. D; 44. D; 45. D;


NHÓM: CHIỀU THỨ 5 – HỌC PHÒNG 101/DB

Đáp án mã đề: 113

01. D; 02. A; 03. B; 04. D; 05. C; 06. C; 07. B; 08. C; 09. D; 10. D; 11. B; 12. A; 13. D; 14. B; 15. A;

16. A; 17. D; 18. D; 19. D; 20. C; 21. A; 22. C; 23. A; 24. A; 25. D; 26. C; 27. A; 28. B; 29. C; 30. B;

31. B; 32. D; 33. C; 34. B; 35. B; 36. C; 37. A; 38. B; 39. A; 40. B; 41. A; 42. C; 43. D; 44. C; 45. B;

Đáp án mã đề: 148

01. C; 02. B; 03. A; 04. C; 05. C; 06. B; 07. B; 08. B; 09. D; 10. A; 11. B; 12. D; 13. C; 14. B; 15. D;

16. C; 17. B; 18. B; 19. D; 20. D; 21. C; 22. A; 23. A; 24. A; 25. A; 26. A; 27. A; 28. D; 29. D; 30. B;

31. B; 32. A; 33. B; 34. A; 35. C; 36. D; 37. C; 38. C; 39. D; 40. C; 41. D; 42. C; 43. A; 44. B; 45. D;


NHÓM: SÁNG THỨ 6 – HỌC PHÒNG 207/B1

 

Đáp án mã đề: 163

01. C; 02. D; 03. C; 04. B; 05. C; 06. D; 07. B; 08. D; 09. B; 10. D; 11. C; 12. B; 13. D; 14. B; 15. C;

16. B; 17. B; 18. C; 19. C; 20. A; 21. D; 22. A; 23. D; 24. C; 25. D; 26. A; 27. C; 28. A; 29. A; 30. C;

31. A; 32. A; 33. B; 34. B; 35. A; 36. D; 37. B; 38. A; 39. B; 40. D; 41. A; 42. C; 43. A; 44. A; 45. B;

Đáp án mã đề: 107

01. B; 02. A; 03. B; 04. D; 05. D; 06. A; 07. C; 08. D; 09. A; 10. A; 11. D; 12. B; 13. B; 14. D; 15. B;

16. C; 17. C; 18. A; 19. D; 20. A; 21. D; 22. B; 23. C; 24. A; 25. B; 26. C; 27. C; 28. D; 29. B; 30. B;

31. C; 32. D; 33. C; 34. B; 35. C; 36. D; 37. A; 38. D; 39. A; 40. B; 41. C; 42. A; 43. C; 44. B; 45. A;


NHÓM: CHIỀU THỨ 6 – HỌC PHÒNG 102/KL

Đáp án mã đề: 104

01. B; 02. B; 03. C; 04. B; 05. A; 06. C; 07. C; 08. C; 09. B; 10. B; 11. D; 12. B; 13. B; 14. D; 15. C;

16. A; 17. A; 18. A; 19. D; 20. D; 21. D; 22. C; 23. D; 24. D; 25. C; 26. A; 27. A; 28. A; 29. C; 30. C;

31. A; 32. A; 33. B; 34. C; 35. B; 36. D; 37. B; 38. A; 39. B; 40. D; 41. D; 42. A; 43. A; 44. B; 45. C;

Đáp án mã đề: 147

01. C; 02. A; 03. D; 04. B; 05. C; 06. B; 07. B; 08. C; 09. B; 10. A; 11. C; 12. D; 13. A; 14. B; 15. A;

16. B; 17. B; 18. B; 19. D; 20. A; 21. A; 22. A; 23. A; 24. D; 25. D; 26. A; 27. D; 28. C; 29. C; 30. D;

31. B; 32. D; 33. C; 34. B; 35. B; 36. A; 37. B; 38. B; 39. A; 40. D; 41. C; 42. C; 43. D; 44. C; 45. C; 

 

QUẢN TRỊ HỌC

>> Hướng dẫn thực hiện bài tập nhóm QUẢN TRỊ HỌC <<XEM TẠI ĐÂY>> (10/3/2017)

>> Bài giảng Quản trị học:
- Chương 4