QUẢN TRỊ HỌC

>> Hướng dẫn thực hiện bài tập nhóm QUẢN TRỊ HỌC <<XEM TẠI ĐÂY

>> Hướng dẫn phân tích dữ liệu bằng excel - Công cụ Solver <<XEM TẠI ĐÂY>>  (13/7/2017)

>> Bài giảng Quản trị học:
- Chương 2 (Sinh viên đọc)
- Chương 4 (Không học)