QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN BÀI TẬP NHÓM LỚP CD1522K1

CHỦ ĐỀ:
 
TÌNH HÌNH THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ CỦA DN TỈNH ĐỒNG THÁP

Nội dung trình bài:
1. Thống kê những dịch vụ các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp thuê
2. Thống kê lợi ích của DN khi sử dụng dịch vụ thuê ngoài
3. Thông kê rủi ro (hạn chế) của việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài
4. Tại sao doanh nghiệp lại thuê ngoài nguồn lực (không cần phải chạy số liệu, chỉ dựa vào kết quả phỏng vấn)
5. Nhận định về hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài


Hình thức làm bài: Nhóm tiến hành thu thập thông tin DN. Số mẫu ít nhất 3 lần số thành viên trong nhóm. Ví dụ: nhóm có 4 thành viên thì số mẫu tối thiểu là 12 DN. Nhóm trình bài bài tập trên file word, nộp bài cho GV bao gồm:
- Thứ 1: 1 bản in bài tập nhóm (khoảng 3 trang A4, ghi rõ % tham gia làm nhóm của các thành viên)
- Thứ 2: Tất cả các bảng câu hỏi phỏng vấn DN (Ghi rõ số lượng DN phỏng vấn của từng thành viên. VD, Nguyễn Văn A: 3 bảng; Võ Thị B: 4 bảng ...). Mỗi bảng câu hỏi thu thập SV sẽ được cộng 0,2 điểm thưởng.

Thời gian nộp bài: NỘP VÀO NGÀY THI

Hình thức nộp bài:
- Nhóm trưởng các nhóm nộp bản in và tất cả các bảng câu hỏi phỏng vấn DN cho LỚP TRƯỞNG.
- Điện thoại GV: 0986 448733
- Email: dcthanh@ctu.edu.vn


Bảng câu hỏi phỏng vấn DN <<DOWNLOAD TẠI ĐÂY>>