Đáp án Quản trị học  <<XEM TẠI ĐÂY>> 
XEM ĐIỂM THI:
 - NHÓM CHIỀU 5, PHÒNG HỌC 309/CN
ĐIỂM SỐ 
ĐIỂM CHỮ
 - NHÓM SÁNG 6, PHÒNG HỌC 301/DB
ĐIỂM SỐ
ĐIỂM CHỮ
 - NHÓM CHIỀU 6, PHÒNG HỌC 116/A3
ĐIỂM SỐ 
ĐIỂM CHỮ